Banner
ورود اعضاء الإثنين 21 جوان 2021 | دو شنبه, 31 خرداد 1400

راهنماي پذیرفته شدگان نهایی مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته براساس سوابق تحصیلی در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه آزاد اسلامی

یک شنبه, 27 مهر 1399 ساعت 16:41:23

شرکتکنندگان در دوره مذکور مـی تواننـد بـا مراجعه به سـایت اعـلام نتـایج مرکـز سـنجش ، پذیرش و فـا رغ التحصـیلی دانشـگاه بـه نشـانی org.azmoon.www از نتیجـــه آن مطلـــع گردند

تصویر
راهنماي پذیرفته شدگان نهایی مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته براساس سوابق تحصیلی در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 دانشگاه آزاد اسلامی

با حمد و سپاس به درگـاه خداونـد متعـال و با تبریک به خواهران و برادرانی که در مقـاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته دانشـگاه آزاد اسلامی پذیرفتهشـده انـد ، اعـلام مـی دارد شرکتکنندگان در دوره مذکور مـی تواننـد بـا مراجعه به سـایت اعـلام نتـایج مرکـز سـنجش ، پذیرش و فـا رغ التحصـیلی دانشـگاه بـه نشـانی www.azmoon.org از نتیجـــه آن مطلـــع گردند.

زمان و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان براي ثبت نام :

1 -با عنایت به اینکه ثبت نام از پذیرفتهشدگان به صورت مجازي صورت می پذیرد کلیه پذیرفته شـدگان لازم اسـت از روز دوشنبه 28 مهرماه جهت اطلاع از زمان و نحـوه ثبـت نـام بـه سـامانه آموزشـیار بـه آدرس: edu.iau.ac.ir مراجعـه نمایند.
تبصره : پذیرفتـه شـدگان کلیـه واحـدهاي دانشگاهی جهت اطلاع از چگونگی تحویـل مدارك به صورت فیزیکی بـه آدر س سـایت واحــد دانشــگاهی محــل پــذیرش مراجعــه نمایند.
2 -عدم مراجعه پذیرفتـه شـدگان بـه سـامانه آموزشیار در بازه زمانی مقرر به منزله انصـراف از ثبـتنـام تلقـی شـده و هـیچگونـه اعتراضـی پذیرفته نخواهد شد.
3 -پرونده کلیه پذیرفتهشـدگان سـال 1399 جهت احراز صلاحیتهاي عمومی تحت بررسی است و نتیجه آن متعاقباً از طرف دفتر گـزینش صلاحیتهاي عمومی سازمان مرکزي بـه اطـلاع واحدهاي دانشگاهی خواهد رسید.
4 -با توجه به اعلام اداره کـل امـور اتبـاع و مهـــاجرین خـــارجی وزارت کشـــور، مجـــوز ثبــتنــام اتبــاع خــارجی مقــیم متعاقــب انجــام تشــریفات قــانونی و بررســی صــلاحیتهــاي اقامتی اتباع مزبور و اعلام رسمی آن توسط آن اداره خواهد بـود و تـا قبـل از آن پـذیرش ایـن افراد به صورت موقت میباشد.
5 -شــروع کلاســهاي درس هــر واحــد یــا مرکز دانشگاهی با توجه به امکانـات آموزشـی در مهر مـاه یـا بهمـن مـاه سـال جـاري و زمـان تشکیل کلاس در صبح یا عصر یا هر دو وقـت خواهد بود.

مدارکی که مطابق تقویم اعلامـی از سـوي واحـد دانشگاهی لازم است در زمان مراجعه ارائه گردد :

1 -پذیرفته شدگان مقاطع کاردانی ناپیوسته وکارشناسی پیوسته لازم اسـت اصـل دیـپلم کامل یا اصل گواهی قبـولی پایـان تحصـیلات نظام قدیم متوسطه یا اصل گـواهی اتمـام دوره پیش دانشگاهی ویا اصل گـواهی قبـولی پایـان تحصــیلات نظــام جدیــد متوســطه، بــه همــراه تصویر آنها به همراه داشته باشند.
تذکر : چنانچـه پذیرفتـه شـده اصـل مـدرك تحصیلی خود را در اختیـار نداشـته باشـد ولـی تصویر آن یا گواهی معتبـر پایـان دوره را ارائـه کند، باید متعهد گردد اصل مـدرك را قبـ ل از پایان نیمسال اول به دانشگاه تحویل دهد.
2 -اصــل شناســنامه عکــس دار و دو بــرگ تصـویر از تمـام صـفحات آن (اصـل شناسـنامه صرفاً براي تطبیق خواهد بود.)
3 -اصل و یک برگ فتـوکپی کـارت ملـی (اصل کارت صرفاً براي طبیق خواهد بود).
4 -شـش قطعـه عکـس 4 3 تمـام رخ کـه اخیراً تهیه و مشخصات پذیرفته شـده در پشـت آنهــا نوشــته شــده باشــد .(بــراي مشــمولین 12 قطعه).
5 -اصل و دو برگ تصویرمدرك مشـخص کننده وضعیت خدمت وظیفه عمومی پذیرفتهشدگان مرد.
6 -تکمیل کلیه فرم هاي ثبتنام و فرمهـاي مربــوط بــه تعهــدات و ســایر فرمهــایی کــه در سامانه آموزشیار قرار گرفته است.
7 -مشــمولان دیپلمــهاي کــه بــا اســتفاده از تعهدات خدمتی وزارتخانهها و سازمانهاي دولتـی از خــدمت دوره ضــرورت معــاف مــی باشــند و معافیــت آنــان پــس از انجــام تعهــد مقــرر صــادر میگردد باید موافقتنامه رسمی از وزارتخانـه یـا سازمان متبوع (چنانچه لطمهاي به انجـام تعهـدات وارد نشود) را ارائه دهند. افرادي کـه بـه عنـوان سـرباز معلـم مشـغول خدمت وظیفه عمومی هستند براي ثبتنام لازم اســت بــا مجــوز وظیفــه عمــومی از خــدمت ترخیص گردند.
8 -شــاغلین نیروهــاي نظــامی و انتظــامی جمهوري اسلامی ایران بایستی گواهی موافقت و معرفی سازمان مربوطه را ارائه نمایند.

هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه دانشجویی :

1 -شهریه پذیرفته شـدگان از دو بخـش شـهریه پایه (ثابت) و متغیر تشکیل شده که در هر نیمسـال تحصیلی از پذیرفتـه شـدگان دریافـت مـی گـردد . عـلاوه بـر دو مـورد فـوق الـذکر پذیرفتـه شـدگان مقطع کاردانی ناپیوسته در بدو ورود به دانشـگاه و در ایــن نیمســال بایــد مبلــغ 1500000 ریــال و دانشـجویان مقطـع کارشناسـی پیوسـته بایـد مبلـغ 1730000 ریــال بــه عنــوان هزینــه خــدمات آموزشی در سامانه آموزشیار پرداخت نمایند.
2 -کلیه پذیرفتهشدگان هر دو مقطع کـه قصـد ثبتنام دارند باید مبلغ 50000 ریال را بـه عنـوان بیمــه دانشــجویی در ســامانه آموزشــیار پرداخــت نمایند.
نکته مهم: مطـابق مصـوبه جلسـه 23 شــوراي ســنجش و پــذیرش دانشــجو چنانچه پذیرفته شدگان این مرحلـه در اعلام نتایج رشته هاي باآزمون پذیرفته شده و متقاضی ثبت نام در آن رشته ها باشند، واحدهاي دانشگاهی نسـبت بـه عودت مدارك و مسترد نمودن شـهریه اخذ شده اقدام خواهند کرد.

اوقات شرعی به وقت ساری
2تحفیف-مربعی.png